Vești bune pentru angajatori în OUG nr. 92/2020

Întrucât o parte dintre angajatori au avut activitatea întreruptă sau redusă, fiind în imposibilitate de a realiza venituri care să susţină menţinerea angajaţilor şi plata salariilor acestora, precum şi reluarea activităţii economice, s-a impus adoptărea unor măsuri active de sprijin imediat pentru această categorie de angajatori afectați de pandemia de COVID-19, precum şi de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au împlinit vârsta de 50 de ani, dar şi a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 29 de ani, categorii pentru care inserţia/reinserţia pe piaţa muncii este mai dificil de realizat.

Partenerii noștri, avocații de la Gherghina Law Firm, ne informează asupra actualului context socioeconomic în care Guvernul a adoptat măsuri în vederea consolidarii pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional, precum şi asigurarea unui ajutor financiar acordat angajatorilor pentru susţinerea plăţii salariilor angajaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative, prin Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 Partea I, în data de 29 mai 2020.

Data de 1 Iunie nu a adus doar un weekend prelungit și o serie de măsuri de relaxare pentru starea de alertă, ci și vești bune pentru angajatori.

DECONTAREA UNEI PĂRȚI DIN SALARIU

Astfel, începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, în perioada stării de urgenţă sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

Condiții pentru a beneficia de măsura decontării unei părți din salariu:

  1. Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri și a situației în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.
  2. Durata suspendării contractului individual de muncă trebuie să fie de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă.
  3. Pe durata suspendării contractului individual de muncă au beneficiat fie de indemnizaţiile prevăzute de art. XI şi XV din OUG nr. 30/2020, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003.

Mecanismul măsurii:

Inițial, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor.

Începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, angajatorii depun, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

IMPORTANT-  Modelul declarației pe propria răspundere va fi aprobat prin Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, Ordin ce va fi publicat mâine, 3 iunie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va efectua în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Plata se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, după verificarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti a îndeplinirii condiţiilor.

IMPORTANT – Sumele nu se cumulează cu subvenţiile care se acordă în cazul angajaţilor pentru care angajatorii au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în baza art. 80, 85 şi 934 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În plus, Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puţin unul se află sub incidenţa restricţiilor stabilite prin acte ale autorităţilor competente OPTEAZĂ fie pentru aplicarea aceste măsuri, fie pentru acordcarea în continuare a indemnizațiilor prevăzute de OUG nr.30/2020.

Astfel, acordarea indemnizaţiilor prevăzute la art. XI şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungeşte şi după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricţii.

ANGAJAREA PERSOANELOR DE PESTE 50 DE ANI

Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020- 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Condiții pentru a beneficia de această măsură:

  1. Persoanele de peste 50 de ani trebuie să aibă raporturile de muncă încetate din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, și să fie înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Important de menționat este faptul că raporturile de muncă încetate pot fi și cu angajatori străini pe teritoriul altor state.
  2. Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care se acordă facilitatea. Nerespectatea acestei obligații atrage SANCȚIUNEA restituirii, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, a sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IMPORTANT – Beneficiul se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în temeiul art. 80, 85 şi 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANGAJAREA PERSOANELOR CU VÂRSTA ÎNTRE 16 ȘI 29 DE ANI

Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Condiții pentru a beneficia de măsură:

  1. Persoanele ce urmează a fi angajate, trebuie să fie înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  2. Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care se acordă facilitatea. Nerespectatea acestei obligații atrage SANCȚIUNEA restituirii, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, a sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IMPORTANT – Beneficiul se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în temeiul art. 80, 85 şi 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

În final, dorim să semnalăm faptul că de măsurile prevăzute anterior NU beneficiază următorii angajatori:

a)instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

b)angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

sursa foto: freepik

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)