Redresarea mediului de afaceri prin noi măsuri fiscale

Necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic, a determinat Guvernul să adopte Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative.

Avocații de la Gherghina Law Firm sunt preocupați constant de evoluția mediul de afaceri în contextul actual al crizei provocate de pandemia de COVID-19, urmărind consecințele pe care trebuie să le suporte operatorii economici, dar, bineînțeles, și metodele care vin în sprijinul lor din partea statului. Prin urmare, aceștia au realizat o analiză a dispozițiilor reglementate în OUG nr. 90/2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 459 din data de 29 mai 2020.

Actul normativ în discuție are menirea de a preveni acumularea de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, acordarea unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente.

În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Actul normativ prevede că sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv.

În plus, restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare.

De asemenea, debitorul trebuie să se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite şi 5% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, până la data depunerii solicitării de restructurare. Pe de altă parte, în cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale, trebuie să achite şi 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, sau dacă cuantumul este cuprins între 40% şi 50% inclusiv, debitorul trebuie să achite şi 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată.

IMPORTANT – Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancţiunea decăderii.

Debitorii care au depus notificări privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare până la data de 29 mai 2020 pot depune cererea de restructurare Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 astfel cum a fost modificată până la data de 15 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data de 29 mai 2020, pe care îl comunică debitorului.

Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligaţiilor bugetare aflate în curs de soluţionare la data de 29 mai 2020, acestea se soluţionează potrivit legislaţiei în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta prin cerere adresată organului fiscal competent pentru refacerea planului de restructurare cu obligaţiile bugetare restante la 31 martie 2020 şi depunerea unei noi cereri.

În plus, actul normativ analizat modifică și OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, precum și OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020.

 

Prin urmare, până la data de 25 IUNIE 2020, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, rămân suspendate sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

sursa foto: pigly

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)