Măsuri adoptate în starea de alertă impărțite pe domenii de interes

În contextul situației epidemiologice generate de COVID-19, începând cu data de 15 mai 2020, prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, s-a declarat Starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă de 30 de zile.

Având în vedere multitudinea de acte normative adoptate în vederea prevenirii și controlului efectelor generate de pandemie, partenerii noștri, avocații de la Gherghina Law Firm au realizat o prezentare a măsurilor adoptate pentru fiecare domeniu de interes, prin raportare la Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 a Comitetului național pentru situații de urgență, Ordonanța de Urgență nr. 70/2020, Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și Hotărârea de Guvern nr.394/2020, clarificând astfel situațiile ivite având în vedere încetarea stării de urgenţă pe teritoriul României și luând în considerare faptul că în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată total sau parţial.

 

Obligația de a purta mască

În spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise s-a instituit obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

 

Obligații la locul de muncă

Vă semnalăm faptul că nu există o deosebire față de măsura dispusă  în starea de urgență în sensul că instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:

a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;

c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier – aceste reguli se regăsesc încă doar nivelul unor recomandări din partea Institutul National de Sănătate Publică

d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.

În plus, instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:

a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 0C;

c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.

 

Măsuri în domeniul muncii şi protecţiei sociale

Pe durata stării de alertă, în funcţie de specificul activităţii şi de nevoi, conducătorii instituţiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19 pot dispune detaşarea cu acordul prealabil al angajatului şi al angajatorului care detaşează, cu condiţia ca angajatorul la care se face detaşarea să fie din acelaşi domeniu de activitate, întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii şi pentru formare profesională ale personalului angajat şi reluarea activităţii pentru personalul propriu.

Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, CU CONSIMŢĂMÂNTUL ANGAJATULUI, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuţiilor acestuia.

Valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective de muncă se prelungeşte pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia, însă părţile au obligaţia iniţierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condiţiile legii.

Angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, pot stabili programe individualizate de muncă, FĂRĂ ACORDUL SALARIATULUI, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.

Pe durata stării de alertă, pentru angajaţii din sistemul public, angajatorul poate stabili, CU ACORDUL ACESTORA, executarea unor lucrări sau sarcini de serviciu urgente, în legătură cu prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă, indiferent de natura atribuţiilor de serviciu, cu asigurarea măsurilor de protecţie a angajatului.

 

Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente

Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Prin EXCEPŢIE, în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulaţie, se menţine numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceeaşi perioadă se menţine şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie, dispusă de procuror sau de instanţa de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Măsuri în domeniul fiscal-bugetar

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările către asociaţii şi fundaţii legal constituite, de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, efectuate până la data de 1 septembrie 2020. Această scutire se aplică doar cu condiţia ca bunurile achiziţionate de asociaţii/fundaţii să fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie donate altor entităţi care le folosesc pentru combaterea COVID-19. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu privire la destinaţia bunurilor, pusă la dispoziţia sa de asociaţia/fundaţia beneficiară, cel târziu la momentul livrării. Nerespectarea de către asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează bunurile în regim de scutire de taxa pe valoarea adăugată constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă egală cu cuantumul TVA de a cărei scutire a beneficiat la achiziţia bunurilor.

IMPORTANT- Aceste prevederi intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării (14 mai 2020) a Ordonanţei de Urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Măsuri economice

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori se modifică în sensul că SE PRELUNGEȘTE TERMENUL ÎN CARE SE POATE SOLICITA AMÂNAREA RATELOR cel mai târziu PÂNĂ LA 15 IUNIE 2020. În plus, având în vederea condiționarea în cazul persoanelor juridice de a deține Certificat de situație de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, operatorii pot obține CSU TIP 2 (GALBEN) în baza diminuării veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020.

Se prelungeşte până la data de 15 IUNIE 2020 termenul în care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri POATE ELIBERA CERTIFICATE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgenţă.

 

Măsuri privind activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgenţă activitatea oficiului Registrului Comerţului se derulează în principal prin mijloace electronice şi prin corespondenţă.

Activitatea de lucru cu publicul la ghişeele instituţiei se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracţionat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spaţiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghişeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezenţa unei singure persoane la ghişeu.

Tot pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgenţă:

declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului.

specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului.

Termenul de depunere a DECLARAŢIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL prevăzut de art. 56 alin. (4) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice şi fiscal-bugetare, SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA 1 NOIEMBRIE 2020. Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţia privind beneficiarul real poate fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerţului.

 

sursa foto: community.connection

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)