Asigurarea obligatorie a locuinței: Noi reguli și costuri în creștere

În fața amenințărilor aduse de dezastrele naturale, asigurarea devine un instrument indispensabil pentru protejarea bunurilor noastre și pentru menținerea siguranței financiare. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice au responsabilitatea de a-și asigura construcțiile destinate locuinței împotriva acestor riscuri. În acest sens, legislația prevede o asigurare obligatorie pentru toate locuințele înregistrate cu această destinație în evidențele organelor fiscale, indiferent dacă se află în mediul urban sau rural.

Scopul asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale este de a oferi o protecție adecvată pentru toate construcțiile destinate locuinței și de a minimiza impactul financiar al acestor evenimente catastrofale. Indiferent că este vorba de  forme de manifestare a riscurilor de cutremur de pământ, alunecăre de teren sau inundații, ca fenomene naturale, asigurarea obligatorie acoperă pagubele materiale suferite de proprietarii acestor locuințe.

 

Avocații de la Gherghina Law semnalează modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 403 din 11.05.2023 a Legii nr. 115/2023, care aduce următoarele aspecte de noutate:

1.Sumele asigurate obligatoriu, precum și primele cuvenite vor fi exprimate doar în lei

În prezent, legislația incidentă prevede faptul că suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul legii este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, iar primele cuvenite pentru sumele asigurate sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii.

Din noiembrie 2023, pentru contractele anuale, suma asigurată obligatoriu va fi de:

100.000 lei, pentru fiecare locuință de tip A (în prezent 20.000 euro) și

50.000 lei pentru fiecare locuință de tip B (în prezent 10.000 euro).

 

Explicație suplimentara cu privire la tipul de locuință:

– tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;
– tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

 

2. Creșterea costurilor reflectată în majorarea primelor de asigurare

Prima pentru asigurarea locuințelor incadrate in tip A se va mări de la 20 euro (aproximativ 100 de lei), cât este în prezent, la 130 de lei.

Pe de alta parte, prima pentru asigurarea locuințelor incadrate in tip B se va menţine la un nivel constant, astfel de la 10  euro, cât este în prezent, va avea valorea de 50 de lei, fixata prin lege.

3. Introducerea unor noi definiţii

reînnoire – emiterea unui nou contract de asigurare pentru aceleaşi riscuri asigurate, conform legislaţiei în vigoare, cu aceleaşi date de identificare ale asiguratului şi ale locuinţei asigurate la un moment anterior expirării perioadei de valabilitate, pentru care perioada de valabilitate are continuitate;
coasigurare – operaţiunea prin care PAID împreună cu cel puţin un alt asigurător subscrie riscurile de cutremur de pământ, alunecare de teren şi inundaţii ca fenomene naturale; PAID răspunde faţă de asigurat în limitele obligaţiilor sale, stabilite prin prezenta lege şi reglementările emise în aplicarea acesteia.”

 

4. Locuinţele situate în clădiri încadrate în categoria I de risc seismic

Noua lege prevede, pentru clădirile încadrate în clasa I de risc seismic, că va putea fi încheiată o asigurare facultativă pentru dezastre naturale. În mod obișnuit, asigurarea facultativă se poate încheia acum numai dacă există deja o asigurare obligatorie, însă clădirile cu risc seismic mare nu pot fi acoperite de polița PAD înainte de a fi consolidate.

5. Introducerea posibilităţii de a încheia Contractul de asigurare pentru perioade mai lungi de un an

Legislația urmează a fi modificată în sensul de a se putea încheia contracte de asigurare multianuale, suma asigurată obligatoriu și prima de asigurare aferentă fiind reactualizate la data aniversării anuale, Contractul PAD putand fi emis, cu acordul părţilor, şi pentru perioade mai mari de 12 luni, numai în multiplu de 12 luni. Menționăm faptul că nu se instituie prin actul normativ un termen maxim.

 

6. Schimbarea proprietarului unei locuinţe

În situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi pentru care prima de asigurare a fost achitată integral, contractul PAD rămâne valabil până la data trecută în contract, beneficiarul asigurării fiind noul proprietar.

In plus, pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuinţe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinţei.

7. Scrisori de înştiinţare către persoanele care nu au încheiat contracte PAD

De asemenea, noua lege introduce prevederea conform careia compartimentele de specialitate ale primăriilor transmit semestrial, începând cu data de 15 ianuarie 2024, scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat contracte PAD pentru locuinţele pe care le deţin în proprietate.

 

8. Situaţia contravenţiilor

In primul rand reamintim fapul că potrivit Legii nr. 260/2008, persoanele fizice și juridice riscă să fie amendate cu sume cuprinse în 100 și 500 de lei pentru lipsa poliței PAD si se constituie ca venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.

Noua legislaţie stabileste faptul că prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile contravenţionale stabilite şi aplicate de Consiliul A.S.F. se constituie ca venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% ca venit la bugetul A.S.F.

Toate aspectele de noutate prezentate anterior vor intra în vigoare începând cu data de 11 noiembrie 2023.

 

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)