Specialiștii Gherghina Law detaliază măsurile economice adoptate de Guvern

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2/COVID-19 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, am discutat cu dna.Ema Diaconu din cadrul Firmei de avocatură Gherghina Law, despre măsurile adoptate de Guvern astazi 21 martie 2020 prin Ordonanța de urgență privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare publicată în Monitorul Oficial Partea I Nr.230 din 21.03.2020 

Vor continua să funcționeze profesiile care îndeplinesc servicii de interes public – notari, avocați, executori judecătorești?

Vă semnalăm faptul că membrii acestor profesii liberale sunt obligați ca pe perioada instituirii stării de urgență să ia măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Încă înainte de apariția actului normaytiv, Gherghina Law a implementat propriul Plan de continuitate astfel încât clienții nostri beneficiaza de aceleași servicii juridice de calitate furnizate de echipa noastra prin intermediul serviciului tele-muncă.

Este important de menționat că nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancținează cu EXCLUDEREA DIN PROFESIE, în condițiile și cu procedura stabilită de legislația în vigoare, aplicabilă fiecărei profesii.

Salariații formelor de exercitare a acestor profesii care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu, asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.

S-a prelungit termenul pentru depunerea declarației privind Beneficiarul real al sumelor?

Va informăm că nu trebuie să vă ingrijoreze depunerea declarației privind beneficiarul real al sumelor prevăzută de Legea nr. 129/2019privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,  deoarece termenul de depunere, respectiv 21 iulie 2020 se prelungește cu 3 luni de la data incetării stării de urgență. În plus, pe perioada stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

Cine și cum va beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, precum și pentru chiria spațiului cu destinația de sediu social și sedii secundare?

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

IMPORTANT! – Pentru a putea beneficia de aceste amânări întreprinderile trebuie să dețină certificatul de situație de urgență emis de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI.

În acest context, dispozițiile OUG prevăd că în aceleași condiții pot beneficia de amânările prezentate mai sus și următoarele categorii:

  • cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane,
  • federațiile sportive naționale și cluburile sportive,
  • profesiile liberale – avocați, notari, executori judecătorești.

Când și cum se poate invoca forța majoră?

Vă aducem la cunoștință că această Ordonanță de urgență face trimitere la cazul de FORȚĂ MAJORĂ, astfel cum a fost abordat într-un articol precedent, prin faptul că se menționează expres că se prezumă a constitui caz de forță majoră împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1351 alin. (2) Cod Civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderilor mici si mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.

Prezumția poate fi răsturnată de orice parte interesată prin orice mijloc de probă.

De asemenea, caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat, neputând fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

Există facilități pentru operatorii economici sau derogări de la Codul de procedură fiscală?

Vă semnalăm faptul că pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a acestei OUG  și neachitate până la încetarea măsurilor autorităților statului cu privire la răspândirea virusului, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

În același timp, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare sabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire se aplică prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Aceste măsuri vor înceta în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Ce modificări sunt aduse Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA?

În primul rând, noua reglementare prevede posibilitatea acordării de garanții de stat în favoarea beneficiarului participant în program pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru grantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, spre deosebire de vechea reglementare în care se prevedea posibilitatea acordarii unui singur credit  pentru proiecte de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, proiecte de investiţii în activităţi de producţie, servicii şi inovare.

De asemenea, pentru aceste credite Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Astfel, vă informăm că perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordarii creditelor/liniilor de credit contractate și poate dura până la 31 martie 2021, însă în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020 se poate realiza subvenționarea și pentru următorii 2 ani, aprobată printr-un act normativ cu putere de lege, astfel cum este pentru primul an.

În al doilea rând sunt prevăzute și garanții pentru aceste credinte, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, prin implementarea de către Ministerul Finanțelor Publice a schemei de ajutor de stat/de minimis.

În același timp, o altă modificare importantă privește durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor/liniilor de credit privind capitalul de lucru de la 24 de luni la 36 de luni, având posibilitatea de prelungire cu aceeași perioada de 36 luni.

Trebuie să vă informăm că s-a abrogat obligația beneficiarului finanțării de a datora o prima de garantare, compusă din comisionul de risc și comisionul de administrare.

Ce modificări au fost aduse Codului fiscal?

Codul fiscal s-a modificat prin progarea  termenului de 31 martie inclusiv la data de 30 iunie 2020 inclusiv, în articolele în care se regăsește acest termen, bonificatia de 10% pentru plata impozitelor fiind menținută.

Au fost aduse modificări Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale?

Da. În acest sens vă informăm că debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, are obligația de notificare a organului fiscal competent cu privire la intenția  sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020 (vechea reglementare prevedea perioada 1 februarie – 31 martie 2020)

Solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

Consultanta a fost oferita de Ema Diaconu

Gherghina Law Firm

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)