Un debitor a scăpat de datoria la bancă invocând prescripția

O instanță din România a creat o practică ce poate fi favorabilă datorinicilor la bănci pentru care s-a început prea târziu executarea silită. Invocând prescripția, debitorii pot scăpa de plata datoriilor restante.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 30.09.2013  contestatorul debitor persoană fizică in contradictoriu cu intimata S.C. „Colectare Recuperare Creanțe ” S.R.L. în calitate de mandata al bancii Finansbank SA, a formulat contestație la executare împotriva executării silite, solicitând anularea executării silite, precum și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată constand in onorariu de avocat, respectiv restituirea taxei judiciare de timbru in valoare de 1000 lei.

În motivare, contestatorul sustine ca executarea silita este nelegala, impunandu-se anularea acesteia, pentru urmatoarele argumente:
Executarea silita a fost inceputa la solicitarea unui tert, intimata firma de recuperare creanțe, a carui calitate de creditor nu este opozabila contestatorului. Titlul executoriu este reprezentat de contractul de credit pentru nevoi personale incheiat intre contestator si Finansbank Romania S.A.. Prin urmare, dreptul de a cere executarea silita a obligatiilor asumate prin acest contract revine exclusiv Finansbank, iar nu intimatei, intrea aceasta si contestator neexistand raporturi juridice de natura a o indreptati la demararea procedurii executionale.
Contractul de cesiune de creanta incheiat intre Finansbank si intimata nu este opozabil contestatorului, in lipsa indeplinirii formalitatilor cerute de lege in acest sens, conform art. 1578 alin. 1 lit. b) si alin. 5 C.civ. 2011.
Executarea silita a fost initiata ulterior implinirii termenului de prescriptie a dreptului creditorului de a cere executarea silita.

Raportat la data efectuarii ultimei plati si la dispozitiile contractuale, decaderea debitorului – contestator din beneficiul termenelor viitoare s-a produs de drept la data de 28.02.2009, adica ziua urmatoare scadentei celei de-a treia rate consecutive neachitate conform art. 13.3 din contract. Dreptul creditoarei de a cere executarea silita s-a nascut la data de 28.02.2009, data la care intregul credit a devenit exigibil anticipat, fara indeplinirea vreunei formalitati. La acelasi moment a inceput sa curga si termenul de prescriptie, termen care s-a implinit la data de 28.02.2012, cererea de executare silita fiind inregistrata ulterior implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
Executarea silita s-a inceput cu incalcarea art. 662 C.proc.civ. pentru o creanta ce nu are caracter cert si lichid, intrucat existenta si cuantumul creantei nu rezulta ca atare din titlul executoriu.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. 711 și urm., art. 718 alin. 1 C.proc.civ..

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestației, aratand că executarea silită este legală, in baza urmatoarelor aspecte:

Referitor la calitatea de creditoare a intimatei:

Prin contractul cadru de cesiune din 12.08.2009 s-au stabilit condițiile în care urmau să se cesioneze anumite creanțe deținute de bancă către cesionara către S.C. „Colectare Recuperare Creanțe ” S.R.L. – în calitate de agent de colectare.

Debitorul a fost încunoștințat cu privire la cesiunea intervenită, prin Notificarea nr. 50965127_479437/ 29.06.2012, conform art. 1578 C.civ..

De asemenea, cesiunea a fost inscrisa in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, astfel ca sunt aplicabile dispozitiile art. 99 ale Titlului VI din Legea nr. 99/1999.

Referitor la prescriptia extinctiva dreptului creditorului de a cere executarea silită

Intimata considera ca, fiind vorba despre prestatii succesive, pentru fiecare rată lunară, curge un termen de prescripție distinct, conform art. 2.526 C.civ. La calcularea cuantumului creantei au fost luate in considerare numai ratele scadente in ultimii 3 ani anteriori declansarii executarii silite, incepand cu rata 49 din data de 27.08.2010, cererea de executare silita fiind inregistrata in data de 01.08.2013. Dispozitiile art. 13.3 din contract stabilesc un drept in favoarea creditorului, iar nu o obligatie imperativa pentru acesta.

Referitor la caracterul cert, lichid si exigibil, intimata arata ca in contract este mentionata suma datorata, precum si modul de calcul al ratelor, dobanzii si comisioanelor. Totodata, cuantumul creantei la zi si componentele acesteia rezulta si din extrasele de cont atasate.

În drept, au fost invocate prevederile art. 205 C.proc.civ. si dispozitiile legale invocate in cuprinsul intampinarii.

INSTANȚA

Analizând lucrările din dosar, instanța reține următoarele:

La data de 29.06.2012, a fost emisă către debitor Notificarea nr. 50965127_479437.

Instanta urmeaza sa analizeze contestatia exclusiv prin prisma motivelor invocate de contestator, avand in vedere natura speciala a acestei actiuni, in scopul respectarii principiului disponibilitatii procesului civil, conform caruia obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin cererile si apararile partilor (art. 9 alin. 2 C.proc.civ.).

Referitor la calitatea de creditoare a intimatei

Instanta retine ca se invoca lipsa comunicarii cesiunii catre debitor, lipsind dovada ca s-a atasat si actul de cesiune.

Potrivit art. 1578 C.civ. – Comunicarea si acceptarea cesiunii – (1) Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care: a) accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa; b) primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si se solicita debitorului sa plateasca cesionarului. In cazul unei cesiuni partiale, trebuie indicata si intinderea cesiunii. (2) Inainte de acceptare sau de primirea comunicarii, debitorul nu se poate libera decat platind cedentului. (3) Atunci cand comunicarea cesiunii este facuta de cesionar, debitorul ii poate cere acestuia sa ii prezinte dovada scrisa a cesiunii. (4) Pâna la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate sa suspende plata. (5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte daca dovada scrisa a cesiunii nu este comunicata debitorului.

Din interpretarea sistematica a acestui articol rezulta ca dispozitiile alin. 5 sunt incidente numai in ipoteza prevazuta de alin. 3, care reglementeaza obligativitatea prezentarii dovezii scrise a cesiunii numai in cazul in care comunicarea este efectuata de cesionar.

In cazul de fata insa, notificarea a fost emisa de cedent, ceea ce inseamna ca valabilitatea comunicarii nu depinde de depunerea dovezii ca s-a atasat si actul de cesiune, astfel ca instanta apreciaza ca neintemeiat acest argument.

Referitor la prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Potrivit art. 705 C.proc.civ. – Termenul de prescriptie: (1) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani. (2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Conform alin. 2 susmentionat, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

Instanta retine ca, in speta de fata, partile au opinii divergente cu privire la data nasterii dreptului si implicit, cu data la care obligatia a devenit exigibila: contestatorul considera ca dreptul creditoarei s-a nascut in ziua urmatoare celei in care s-a declarat scadenta anticipata a creditului conform art. 13.3 din contract, in timp ce creditoarea sustine ca acest termen se calculeaza raportat la data scadentei fiecarei rate in aplicarea dispozitiilor art. 2526 C.civ. 2011.

Potrivit art. 13.3 din contractul de credit, in cazul in care imprumutatul nu plateste trei rate succesive la scadentele prevazute in graficul de rambursare, creditul este declarat exigibil anticipat fara a fi necesara indeplinirea unei alte formalitati, imprumutatul fiind astfel lipsit de posibilitatea de rambursa creditul in rate conform graficului de rambursare.

Prin aceasta clauza, partile au convenit ca imprumutatul sa fie decazut din beneficiul termenelor de plata a ratelor, decaderea intervenind de drept, nefiind o optiune a creditorului de considera scadent anticipat intregul debit, asa cum sustine intimata.

In opinia instantei, textul clauzei contractuale este clar si nu necesita o interpretare judiciara a vointei reale a partilor: in cazul neplatii a trei rate consecutive, devine exigibila obligatia de plata a intregului credit neachitat. In atare situatie, nu se mai poate vorbi despre prestatii succesive, acestea transformandu-se in prestatie uno ictu.

In baza argumentelor expuse anterior, instanta concluzioneaza ca data nasterii dreptului de a cere executarea silita este ziua urmatoare scadentei celei de-a treia rate, respectiv data de 28.02.2009. Calculand termenul de 3 ani, conform art. 710 C.proc.civ. raportat la art. 2552 alin. 1 C.civ., rezulta ca acesta s-a implinit la data de 28.02.2012, deci anterior formularii cererii de executare silita (01.08.2013).

Potrivit art. 706 C.proc.civ. – Efectele împlinirii termenului de prescripție – (2) Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepția autorității de lucru judecat.

Prin urmare, contractul de credit si-a pierdut caracterul executoriu, devenind incidente dispozitiile art. 632 alin. 1 C.proc.civ. conform carora executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu.

Instanta, in temeiul art. 719 alin. 1 C.proc.civ. coroborat cu art. 632 alin. 1 C.proc.civ. si art. 706 C.proc.civ., va anula executarea silita ce formeaza obiectul dosarului de executare silită.

Referitor la lipsa caracterului cert si lichid al creantei

Avand in vedere solutia ce urmeaza a fi pronuntata cu privire la prescriptia dreptului de a cere executarea silita, instanta nu va mai analiza lipsa caracterului cert si lichid al creantei.

 In baza considerentelor expuse anterior, instante va admite in parte contestatia la ejecutare dispunând astfel:

Anulează executarea silită ce formează obiectul dosarului de executare silită

Respinge ca neîntemeiata cererea de restituire a taxei judiciare de timbru.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la data comunicării.

Sentința civilă nr. 4768/2014

Ședința publică de la 30 Aprilie 2014

Judecătoria Constanța

sursa: rolii.ro

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)