Ultimele măsuri cu impact economic adoptate de Guvern

Pe fondul evoluției epidemiologice naționale și internaționale determinate de răspândirea COVID-19, înainte de minivacanța de Paști, în Monitorul Oficial partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, iar aseară, 21 aprilie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 325/2020 Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Partenerii noștri, avocații de la Gherghina Law Firm, au realizat o analiză a acestor ordonanțe cu impact  economic.

Principalele prevederi vizează următoarele aspecte:

 • S-a prorogat termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 până la data de 31 IULIE 2020 inclusiv.
 • Beneficiază și avocații a căror activitate este redusă de indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut.
 • Persoanele care beneficiază de drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic.
 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită.
 • Indemnizațiile nu sunt supuse executării silite prin poprire.
 • Termenele de prescripție se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități.

Vă semnalăm faptul că OUG nr. 53/2020 aduce modificări și clarificări Ordonanței de urgență nr. 30/2020 și Ordonanței de urgență nr. 32/2020.

AVOCAȚII POT BENEFICIA DE INDEMNIZAȚIA DE 75%

    În prezent, de indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut disponibil profesioniștilor, așa cum sunt ei definiți de Codul civil, BENEFICIAZĂ ȘI AVOCAȚII a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență.

    Vă informăm că pentru a putea beneficia de indemnizație trebuie îndeplinită CONDIȚIA ca în luna pentru care se solicită indemnizația să fi realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, iar acestea să nu depășească câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizația se plătește în baza DECLARAȚIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.

IMPORTANT – Avocații au la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a solicita indemnizația aferentă lunii martie, începând cu data de 21 aprilie 2020.

Cererile pentru luna aprilie și, eventual, următoarele luni se transmit până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

În plus, OUG 53/2020 conține și referiri la contribuțiile datorate, astfel încât pentru indemnizația astfel acordată se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate. Calculul obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor primite de către profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale), avocați, persoane care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor se efectuează de către persoanele fizice beneficiare. Obligațiile astfel determinate se declară prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se achită în termenul prevăzut de lege.  În ceea ce privește beneficiarii care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 / sportivi, antrenori etc, reținerea se face de către cooperație / structura sportivă.

 

SE PRELUNGEȘTE TERMENUL pentru solicitarea indemnizațiilor

Profesioniștii (PFA, II, IF, profesii liberale) au la dispoziție încă 5 zile lucrătoare pentru a solicita indemnizația aferentă lunii martie, începând de ieri, 21 aprilie.

PENSIONARII ȘI PERSOANELE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP

Vă semnalăm faptul că în prezent, aceste persoane pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic sau de una dintre indemnizațiile prevăzute pentru profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale), avocați, persoane care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor sau care obțineau venituri din contracte de activitate sportivă.

NU POT FI POPRITE INDEMNIZAȚIILE

Sumele reprezentând indemnizațiile primite de la stat (șomaj tehnic, indemnizația pentru profesioniști) nu sunt supuse executării silite prin poprire, pe durata acordării lor, indiferent dacă se suportă sau nu de către stat sau de către angajator.

Vă punem în vedere faptul că măsura este valabilă pe perioada stării de urgență și încă 60 zile de la încetarea acesteia. 

NU POT BENEFICIA DE INDEMNIZAȚIA ACORDATĂ PROFESIONIȘTILOR

Este important de precizat că nu au dreptul la indemnizația cuvenită profesioniștilor societățile reglementate de Legea societăților 31/1990 și nici grupurile de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

ȘOMAJUL CARE ÎNCETEAZĂ ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Se instituie o derogare în sensul în care persoanele a căror perioadă de șomaj încetează în timpul stării de urgență vor primi în continuare indemnizația de șomaj, până la încetarea stării de urgență. 

Rămânând în sfera financiară, vă semnalăm modificarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 48/2020.

I. Modificări ale Codului fiscal

 1. Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic cuvenite salariaților și altor profesioniști și pentru indemnizațiile aferente zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copilului/copiilor, nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 (scutiri de la plata impozitului pe venit pentru anumiți contribuabili și pentru sectorul construcțiilor), 138^1 (CAS pentru sectorul construcțiilor) și 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal (CASS pentru sectorul construcțiilor).

IMPORTANT – Aceste prevederi se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

 1. Se acordă deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte autorități publice, în limita prevăzută de Codul fiscal, în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 1.  Nu sunt considerate venituri impozabile în sensul impozitului pe venit și nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.

 1. Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.

 1. Nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

 1. Nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

IMPORTANT – În cazul importului de alcool etilic complet denaturat, beneficiază de aceste prevederi numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data importului.

Taxa aferentă importurilor se evidențiază de către importatori în decontul de TVA, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă.

 

II. Modificări ale Codului de procedură fiscală

 1. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin SOMAȚIE, POPRIRE ȘI VALORIFICAREA BUNURILOR LA LICITAȚIE, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

 1. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

 1. Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, pe baza unei analize de risc.

Sunt EXCEPTATE de la aplicarea acestei prevederi:

a) deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;

b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui ANAF nr. 3.609/2016 și de contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui ANAF nr. 3.610/2016, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:

 • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
 • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
 • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;

c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți la lit. b), care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:

 • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
 • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
 • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;
 • contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
 • soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

 

 1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

5. Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

III. Prevederi privind prorogarea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020, inclusiv.

 

IV. Prevederi referitoare la impozitul specific

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferente perioadei din anul calendaristic în care au desfășurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfășurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferente perioadei în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

Vă informăm că pentru a putea beneficia de această facilitate trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • întrerup activitatea total sau parțial și DEȚIN CERTIFICATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 • nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

V. Prevederi speciale privind operatorii de jocuri de noroc

În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc ale căror licențe de organizare a jocurilor de noroc sau autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 33^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, pot formula cereri pentru reautorizarea activității în decurs de cel mult 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.

Pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de legislație, SE SUSPENDĂ și nu se aplică sancțiunile prevăzute Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență decretate.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)