Tribunalul Timiş. Constatare transfer nume de domeniu. Bun intelectual. Transfer consensual al drepturilor intelectuale care poartă asupra numelui de domeniu. Opozabilitate față de terți

Autor: Prof. dr. Ligia Cătuna

În speţă, reclamanta societatea TEP S.R.L. a chemat în judecată pârâţii societatea TA S.R.L. şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI BUCUREŞTI, solicitând instanţei:

1. Să ia act de operarea consensuală, irevocabilă şi constatată prin înscris a transferului bunului intelectual nume de domeniu spalatoriax.ro, precum şi implicit a dreptului de folosinţă al numelui de domeniu spalatoriax.ro de la pârâta societatea TA S.R.L. la reclamanta TEP S.R.L.;

2. Să constate că reclamanta TEP S.R.L. este deţinătorul exclusiv al drepturilor intelectuale care poartă asupra numelui de domeniu spalatoriax.ro, al tuturor adreselor electronice care conţin acest nume de domeniu, precum şi a site-ului creat având la bază numele de domeniu deţinut de reclamantă;

3. Să oblige pârâta 2 la recunoaşterea transferului drepturilor invocate la petitul nr. 1, începând cu data de 7 aprilie 2014 şi efectuarea cuvenitelor rectificări şi menţiuni în registrul numelor de domeniu operat de pârâta 2;

4. Pe cale de consecinţă, să oblige:
– pârâta nr.1, sub sancţiunea achitării de daune de 1.000 lei RON/zi de întârziere, cu titlu de daune moratorii, la încetarea folosinţei numelui de domeniu spalatoriax.ro, a tuturor adreselor electronice, a site-ului, a oricărei forme de publicitate care să facă referire la numele de domeniu ce constituie obiectul litigiului;
– pârâta nr. 2 la efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării transferului în sistemul informatic gestionat de această pârâtă şi a operarii în sistemul său de evidenţă a reclamantei ca unic şi exclusiv titular al numelui de domeniu spalatoriax.ro;

5. Publicarea în două ziare de largă circulaţie locală, pe cheltuiala pârâtei de rang 1, a anunţului potrivit cu care titularul de drept şi de fapt şi singurul deţinător al fondului de clientelă a spălătoriei X este reclamanta;

6. Obligarea pârâtei de rang 1 la plata de daune morale în cuantum de 1 leu pentru folosirea imaginii clădirii aflate în proprietatea exclusivă a societăţii reclamante, fără acceptul şi acordul proprietarului, cu consecinţa clară de captare ilicită de clientelă şi de fraudare a principiilor de publicitate făcută cu bună credinţă;

7. cu cheltuieli de judecată în sarcina pârâtei 1, având în vedere că pârâta 2 a fost chemată în judecată strict pentru opozabilitate, sens în care se depune corespondenţa electronică purtată cu aceasta, din care rezultă că nu are culpă procesuală în declanşarea litigiului, dând dovadă de bună credinţă.

Tribunalul Timiş a constatat faptul că pârâta, societatea TA S.R.L., a înţeles să transfere cu titlu gratuit către reclamanta TEP S.R.L. a numelui de domeniu „spalatoriax.ro”, aspect care rezultă fără tăgadă din cererea de transfer a dreptului de folosinţă a unui nume de domeniu.ro de la o persoană juridică către o altă persoană juridică, către Registrul de domenii.ro, semnată şi parafată în data de 7 aprilie 2014 de administratorul societăţii pârâte.

În cuprinsul acestei cereri, administratorul pârâtei afirmă că a cedat cu titlu gratuit numele de domeniu către reclamanta TA S.R.L. Acest act juridic este unul unilateral conform art. 1324 NCC, potrivit cu care „Este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său”, el urmând regimul juridic privitor la contracte conform art. 1325 NCC, potrivit cu care „Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile legale privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale”.

În acest context, manifestarea de voinţă a pârâtei nu mai poate fi revocată, ea fiind obligatorie conform art. 1270 NCC potrivit cu care „Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante”.

Prin urmare, indiferent de faptul că pârâta TA S.R.L. este titulara mărcii X, numele de domeniu nu face obiectul proprietăţii intelectuale astfel că obligaţia asumată prin actul juridic unilateral descris mai sus impune ca instanţa să ia act de operarea consensuală, irevocabilă şi constatată prin înscris a transferului bunului intelectual nume de domeniu „spalatoriax.ro”, precum şi implicit a dreptului de folosinţă al numelui de domeniu „spalatoriax.ro” de la pârâta TA S.R.L. la reclamanta TEP S.R.L.

De asemenea, se impune a constata că reclamanta TEP S.R.L. este deţinătorul exclusiv al drepturilor intelectuale care poartă asupra numelui de domeniu „spalatoriax.ro”, al tuturor adreselor electronice care conţin acest nume de domeniu, precum şi a site-ului creat având la bază numele de domeniu deţinut de reclamantă.

Totodată, se impune a obliga pârâtul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI BUCUREŞTI la recunoaşterea transferului drepturilor invocate la petitul 1 începând cu data de 7 aprilie 2014 şi efectuarea cuvenitelor rectificări şi menţiuni în registrul numelor de domeniu operat de pârât şi a obliga pârâta TA S.R.L. la încetarea folosinţei numelui de domeniu „spalatoriax.ro”, a tuturor adreselor electronice, a site-ului, a oricărei forme de publicitate care să facă referire la acest nume de domeniu. (Sentinţa civilă nr. 744/23.09.2014 pronunţată de Secţia a II-a civilă a Tribunalului Timiş, definitivă prin Decizia civilă nr. 475/20.05.2015 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, decizie prin intermediul căreia a fost respins apelul promovat de pârâta – societatea TA S.R.L.)

Prof. dr. Ligia Cătuna
Senior Partner LIGIA CĂTUNA ŞI ASOCIAŢII

sursa: juridice.ro

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)