Cum se obține Certificatul de Situație de Urgență?

În parteneriat cu avocații de la Gherghina Law încercăm să raspundem întrebării care se afla pe buzele multor antreprenori din România.

Ce este Cerificatul de Situație de Urgență și cum îl obținem?

Certificatul de situație de urgență, prescurtat CSU, necesar pentru accesul firmelor la facilitățile decise de Guvern, vine în sprijinul operatorilor economici pe fondul crizei de coronavirus. Pentru a obține un astfel de certificat vă puteti informa asupra condițiilor de eliberare, acționând individual, sau puteti contacta un avocat care sa facă acest demers pentru dumneavoastră.

Astfel, după cum bine știți, s-a stabilit faptul că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.

UPDATE ! – Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a emis Ordinul nr. 791/24.03.2020 privind acordarea Certificatelor de situație de urgență, Ordin ce a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 248 în data 25.03.2020!

 

Cine va primi CSU?

Spre deosebire de proiectul discutat în Guvern, vă informăm faptul că va putea solicita CSU orice operator economic a cărui activitate a fost afectată de pandemia SARS–CoV-2.

În acest sens, Ordinul MEEMA definește solicitantul ca fiind un operator economic care a fost afectat de pandemia COVID-19 prin măsurile dispuse de autorități, așa cum este arătat în OUG nr. 29/2020 și OUG nr. 30/2020.

Prin urmare, raportat la Art. X alin. (1) din OUG 29, unde se menționează că pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de facilități, vă comunicăm conținutul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2004:

(1)Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
  2. b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;

Pe de altă parte, Art. XV din OUG 30/2020, face referire și la PFA, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază de unele facilități.

Astfel, art. 3 alin. (2) din Codul Civil prevede că sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere, iar alin. (3)  definește exploatarea unei întreprinderi ca fiind exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

În acest context, pentru că nu avem o definiție exactă, vom corobora definițiile menționate mai sus și cu definiția generală a operatorului economic, pe care o regăsim în Legea nr. 296/2004, care prevede că operatorul economic este persoana fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activității sale profesionale fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii.

Există mai multe categorii de CSU?

TIP 1 (Albastru) – eliberat solicitanților în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență;

TIP 2 (Galben) – eliberat solicitanților în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Care este procedura de eliberare a unui CSU?

Așa cum v-am informat, solicitarea de eliberare a unui CSU se va face electronic, prin depunerea unei cereri exclusiv în format electronic prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/ , unde vor fi încărcate toate documentele necesare.

ATENȚIE! – Conform Ordinului emis, această platformă va fi funcțională în 5 zile de la data publicării Ordinului nr. 791/24.03.2020 în Monitorul Oficial, respectiv data de 25 martie. Practic, începând cu data de 30 martie 2020 firmele afectate de pandemia cu COVID-19 se pot înscrie să primească CSU.   

Vă semnalăm faptul că solicitantul are dreptul de a cere un singur tip de CSU!

În același timp, nu uitați că CSU se poate elibera doar pe perioada stării de urgență în România!

Prin urmare, solicitantul va completa informații referitoare la:

  • datele de identificare ale operatorului economic;
  • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii sunt conforme cu realitatea și îndeplinesc cerințele legale pentru acordarea CSU – modelul va fi furnizat pe platformă

Vă punem în vedere faptul că depunerea actelor se face prin semnătură electronică, însă Ordinul prevede o EXCEPȚIE în privința reprezentantului legal care nu deține o astfel de semnătură. Astfel într-o asemenea situație, acesta va semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platformă (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

De asemenea, trebuie să știți că solicitanții care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului vor trebui să furnizeze informațiile și documentele privind autorizarea activității.

Ce se întâmplă după ce am parcurs procedura de solicitare a unui CSU?

IMPORTANT – vă atragem atenția că toate documentele încărcate pe platforma electronica vor fi verificate de către organele abilitate, iar dacă acestea vor identifica suspiciuni rezonabile privind nerespectarea legii în obținerea CSU, ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt, vor sesiza organele abilitate pentru a se stabili sancțiunile corespunzătoare.

Menționăm faptul că eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistemul electronic a solicitării.

În plus, acest CSU este valabil fără semnătură și ștampilă, putând fi verificate pe platformă după serie și număr.

 

 

 

Sprijinul guvernamental va fi acordat în anumite condiții și în urma parcurgerii unei anumite proceduri, ce au constituit obiect de dezbatere pentru autorități, fiind astfel adoptate printr-o Hotărâre de Guvern, ce încă nu a fost publicată în Monitorul Oficial, fapt ce determina încă neaplicarea măsurilor. Cu toate acestea vă prezentăm declarațiile făcute de Ministrul Economiei, precum și dispozițiile Hotărârii, urmând ca în măsura în care vor surveni modificări față de această expunere și versiunea care se va publica în Monitorul Oficial, sa revenim asupra acestui subiect cu orice precizări suplimentare.

    „Pentru că am primit numeroase întrebări pe tema certificatului de urgență, vreau să vă anunț că suntem aproape de a finaliza ordinul prin care stabilim detaliile prin care se poate obține acest document. Ne dorim ca procedura să fie simplificată și să poată fi obținut online, în mod transparent și eficient. Foarte important de știut: Certificatul stării de urgență va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de urgență a fost decretată în luna martie. Da, facem tot ce este posibil să ne adaptăm provocărilor pe care ni le aduce această criză, pentru că economia trebuie să meargă înainte”, a declarat Ministrul Economiei dl. Virgil Popescu, pe Facebook.

Ce firme vor primi CSU?

În situația în care ați decis că este importantă obținerea unui certificat de situație de urgență, trebuie să cunoașteți că un astfel de certificat poate fi solicitat de către operatorii economici care își desfășoară activitatea principală într-unul dintre următoarele sectoare:

Transport;

Turism;

HORECA (hotel / restaurant / cafenea);

Organizări de evenimente;

Publicitate;

Învățământ privat și activități adiacente;

Industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;

Servicii destinate populației (o listă a codurilor CAEN eligibile vor fi stabilite ulterior prin Ordin al ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri).

De ce este important să obțin un CSU?

Considerăm că înainte de a vedea cu adevărat criteriile care trebuie îndeplinite și procedura pe care este nevoită o firmă să o parcurgă, aceasta trebuie să știe  exact utilitatea acestui certificat.

Importanța CSU este dată în principal de faptul că acesta poate fi folosit în relațiile cu terții pentru renegocierea anumitor contracte afectate, deoarece va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2. Astfel, operatorul economic care beneficiază de acest certificat va putea renegocia obligațiile contractuale devenite excesive, ori imposibil de executat sau va putea invoca cu mai mare ușurință impreviziunea sau forța majoră pentru rezilierea, ori suspendarea unor contracte de furnizare/de muncă/de închiriere sau pentru a-și amâna executarea obligațiilor contractuale.

De asemenea, prin intermediul CSU, operatorii economici pot beneficia de facilități de natură fiscală, instituite deja prin Ordonanța de Urgență 29/2020, facilități ce au fost prezentate pe larg într-un articol anterior.

Dacă sunteți în categoriile menționate ce criterii de eligibilitate trebuie să îndepliniți?

  1. Societatea dumneavoastră poate face dovada unor încasări cu 40% mai mici față de perioada similară a anului trecut, dovedite cu o balanță contabilă justificativă – Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU, aflate în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, vor realiza o verificare formală, fiind obligate să emită CSU, sub rezerva transmiterii de către solicitant a tuturor documentelor prevăzute, vor genera CSU și îl vor transmite solicitantului pe e-mail.
  1. Dacă însă societatea dumneavoastră nu poate dovedi o scădere a cifrei de afaceri, cu un procent de minimum 40%, dar totuși sunteți în dificultate, prin prisma apariției situației de urgență, se poate depune o cerere de eliberare a CSU, astfel încât Comisiile de Analiză vor verifica documentele furnizate, adică orice documente considerați că ar putea justifica nevoia societății dvs. de a obține un astfel de certificat, și vor stabili în primul rând existența situației de urgență. Prin urmare, în situația favorabilă vor elibera CSU, iar în caz contrar vor transmite totuși un răspuns cu privire la analiza desfășurată.

În cât timp se va elibera un CSU?

Vă semnalăm faptul că un CSU va fi eliberat în funcție de situația în care se află societatea dvs.

Astfel, dacă v-ați aflat în poziția unui operator economic care a putut face dovada scăderii încasărilor cu 40% mai mici, prin balanța contabilă, termenul de eliberare a CSU este de 5 zile lucrătoare.

Daca însă, vă regăsiți în situația în care doriți obținerea certificatului prin alte documente justificative prin care arătați că vă aflați în dificultate, neavând o scădere de 40% a încasărilor, termenul este de 20 de zile lucrătoare.

Cât timp va fi valabil un CSU?

În primul rând, de menționat este faptul că certificatele SE ACORDĂ DOAR ÎN PERIOADA ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ STAREA DE URGENŢĂ ÎN ROMÂNIA, DECI PÂNĂ LA 16 APRILIE, dar rămâne valabil pe toată perioada anului acordării.

După această perioadă, operatorii economici interesați vor putea apela la certificatele constatatoare ale cazurilor de forță majoră, emise de către Camera de Comerț și Industrie a României, respectiv de către Camerele județene, în urma unei cereri scrise conform unei proceduri standard.

Această din urmă procedură rămâne deschisă pe termen nedeterminat oricărui operator economic care întâmpină dificultăți direct corelate cu o cauză de forță majoră, indiferent de aria sa de activitate, cu condiția respectării documentației impuse și a achitării unei taxe în valoare de 500 euro plus T.V.A., plătibilă în lei la cursul B.N.R. din ziua emiterii facturii.

Care este procedura de eliberare?

Vă informăm că Cererea de eliberare a CSU are un format standard și se va formula exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin platforma http://prevenire.gov.ro/, care va avea o secțiune special dedicată. Prin urmare, solicitantul va completa cateva informații referitoare la:

– Datele de identificare ale operatorului economic;

– Datele de contact;

– Motivul solicitării;

– Justificarea nevoii acestuia;

– Date referitoare la situațiile financiare.

Care sunt documentele necesare pentru parcurgerea procedurii?

Documentele justificative vor fi și ele încărcate online și vor consta în:

– Certificatul unic de înregistrare;

– C. I. administrator(i)/ reprezentant legal;

– Balanța contabilă certificată pentru luna în care s-a observat scăderea semnificativă a încasărilor;

– Balanța contabilă aferentă aceleiași perioade din anul anterior;

– Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă pe deplin că atât cele declarate, cât și documentele încărcate sunt veridice, iar scăderea a fost cauzată în mod direct de apariția situației de urgență, detaliind în concret;

– Certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerțului;

– Împuternicirea deponentului, dacă este cazul.

IMPORTANT ! – Toate documentele încărcate vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului sau de către împuternicitul acestuia (caz în care se va încărca și împuternicirea avocațială).

Referitor la semnătura electronică, aceasta se poate obține de la anumiți operatori economici în aceeași zi cu cea a solicitării acesteia, fiind o procedură simplă. Obtinerea unei semnaturi electronice poate fi realizata în două moduri:

  • dacă vă doriți obținerea acesteia în aceeași zi, vă puteți deplasați personal la un operator economic care prestează servicii de acest tip, cu cartea de identitate, urmând să completați la sediul lor contractul și condițiile standard, în dublu exemplar, iar costurile care se impun sunt modice, semnătura urmând a avea valabilitate cel puțin un an.
  • altă posibilitate este cea online, cu plata în avans, și transmiterea documentelor completate, semnate și scanate prin e-mail, urmând ca în 3-5 zile lucrătoare să beneficiați de semnătura electronică solicitată.

Ce costuri trebuie să platească operatorii economici pentru CSU?

În același timp, ținem să vă comunicăm faptul că pentru obținerea acestui certificat nu trebuie să achitați NICIO TAXĂ către MEEMA.

sursa foto: http://economie.gov.ro/

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)