S-a obținut înmatricularea unui autoturism fără plata timbrului de mediu

”Prin Sentința nr. 631/CA din 17.09.2015 Tribunalul Satu Mare, în temeiul art. 21 din Lg. 554/2004, a admis cererea de revizuire formulată de revizuienta MM, în sensul că a schimbat în tot Sentința civilă nr. 1353/CA/10.04.2014 pronunțată de Tribunalul Satu Mare și, rejudecând cauza, a admis acțiunea în contencios administrativ formulata de reclamanta MM în contradictoriu cu pârâta Instituția Prefectului Județului Satu Mare – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor și, în consecință, a obligat pârâta să înmatriculeze autoturismul … fără plata timbrului de mediu prevăzut de OUG 9/2013 (…)

În cauză sunt aplicabile prevederilor OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu, având în vedere că reclamanta a solicitat înmatricularea autoturismului la data de 02.09.2013.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, „obligația de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:

a) cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România și atribuirea unui certificat de înmatriculare și a numărului de înmatriculare;

b) la reintroducerea în parcul auto național al unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii din parcul auto național, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art.7;

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat și pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

Prin acest mod de reglementare, legiuitorul a stabilit, implicit, și o scutire de la plata timbrului de mediu în situația acelor autovehicule pentru care a fost achitată în trecut taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 , taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Acest aspect, al compatibilității unei astfel de reglementări cu dreptul Uniunii Europene, a fost supus analizei Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Manea C-76/14. E adevărat că au fost suspuse analizei Curții dispozițiile similare cu cele de mai sus din Legea nr. 9/2012 , însă , fiind vorba de dispoziții similare , cele statuate de CJUE se aplică și în privința timbrului de mediu reglementat de OUG nr. 9/2013.

Astfel, în cauza mai sus arătată , Curtea a statuat în sensul că articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.

Potrivit interpretării date de către CJUE în considerentele deciziei enunțate, taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 sau taxa pe poluare pentru autovehicule nu pot fi luate în considerare de către legiuitor întrucât ele constituie taxe neconforme dreptului comunitar, și astfel nelegale. Prin urmare, nu se poate stabili o scutire de la plata unei taxe motivat de achitarea în trecut a unei taxe nelegale. Nu are relevanță restituirea taxei de poluare pe calea acțiunii în justiție, întrucât în opinia CJUE, statul trebuie să își îndeplinească obligația pozitivă de a restitui taxele neconforme dreptului Uniunii Europene, însoțite de dobândă, independent de existența sau nu a unei acțiuni în justiție în acest sens.

Or, atât timp cât pe piața națională există autovehicule scutite de la plata taxei pentru emisii poluante, pentru simplul fapt al plății anterior a unei alte taxe nelegale, acestea creează în piață o discriminare a autovehiculelor pentru care plata taxei este obligatorie, determinând cumpărarea de autovehicule din prima categorie, în defavoarea celor pentru care se achită taxa, printre care se regăsesc și autovehicule înmatriculate pentru prima oară în România. Faptul plății taxei speciale pentru autoturisme sau a taxei pe poluare nu poate determina o astfel de scutire, întrucât cel care a plătit o taxă neconformă dreptului Uniunii Europene poate, în termenul de prescripție, să ceară restituirea ei, chiar și după vânzarea autovehiculului, care tocmai din acest motiv fusese scutit de la plata noii taxe, caz în care se ajunge la situația ca pentru acel autovehicul să nu se achite nici un fel de taxă.

Astfel, CJUE a arătat că scutirea de o nouă taxă a autovehiculelor rulate care au fost supuse taxei în vigoare anterior, declarată ulterior incompatibilă cu dreptul Uniunii, nu poate înlocui restituirea cu dobândă a acestei taxe. „O astfel de scutire a avut ca efect sustragerea de la plata taxei în cauză a primei transcrieri, în perioada pertinentă în cauza principală, a dreptului de proprietate asupra autovehiculelor rulate naționale înmatriculate în România între 1 ianuarie 2007 și 1 ianuarie 2013, în timp ce această taxă a fost percepută invariabil cu ocazia înmatriculării în România, în perioada pertinentă în cauza principală, a autovehiculelor similare provenite din alte state membre. O scutire precum cea în discuție în litigiul principal favorizează astfel vânzarea autovehiculelor de ocazie naționale și descurajează importul unor autovehicule similare”.

Rezultă, așadar, că prin Decizia preliminară pronunțată în data de 14.04.2015 Curtea de Justiție a Comunității Europene în cauza cu numărul C – 76/14 a statuat incompatibilitatea Legii 9/2012 în forma în vigoare în perioada 01.01.2007 – 01.01.2013 cu art. 110 TFUE prin aceea că scutirea de la plata acestei taxe pentru autovehiculele rulate naționale înmatriculate în România care au fost supuse taxei în vigoare anterior, declarata ulterior incompatibilă cu Dreptul Uniunii, nu poate înlocui restituirea cu dobândă a acestei taxe si o astfel de scutire precum cea în discuție favorizează astfel vânzarea autovehiculelor de ocazie naționale si descurajează importul unor autovehicule similare.

Chiar dacă hotărârea dată în cauza Manea C-76/14 vizează compatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a taxei pe emisii poluante prevăzută de Legea nr. 9/2012, curtea de apel apreciază că cele statuate de CJUE prin această hotărâre sunt pe deplin aplicabile și în cazul timbrului de mediu, întrucât și OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu conține dispoziții similare cu cele analizate de Curte, din Legea nr. 9/2012.

Pentru ansamblul acestor considerente, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, recursul formulat împotriva sentinței Tribunalului Satu Mare va fi respins ca nefondat.” (Curtea de Apel Oradea, Decizia civilă nr. 200/CA/2016 )

Please follow and like us:
Facebook

27 thoughts on “S-a obținut înmatricularea unui autoturism fără plata timbrului de mediu

 1. www.binance.com registrati at

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

 2. gate io nasıl para yatırılır at

  I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 3. Log in at

  The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/es/signup/XwNAU

 4. gate io telegram at

  I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 5. binance register at

  Thank you for your shening. I am worried that I lack creative ideas. It is your enticle that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY

 6. binance register at

  Can you be more specific about the content of your enticle? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

 7. User Login at

  The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/es/signup/XwNAU

 8. binance sign up at

  Can you be more specific about the content of your enticle? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

 9. gate.io at

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 10. gate.io at

  The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/th/signup/XwNAU

 11. gate.io at

  The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/fr/signup/XwNAU

 12. binance register at

  Thanks for shening. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

 13. gate io at

  The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/id/signup/XwNAU

 14. User Login at

  The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/vi/signup/XwNAU

 15. gate io at

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 16. gateio at

  I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me? https://www.gate.io/vi/signup/XwNAU

 17. "Ucretsiz hesap olusturun at

  Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/tr/register?ref=GJY4VW8W

 18. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

 19. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

 20. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

 21. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

 22. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

 23. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

 24. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this articles? Please spread the word :)