Regulament (UE) 2020/672 – sprijin în contextul COVID-19

Avocații de la Gherghina Law Firm ne semnalează că în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 159/1 din data de 20 mai 2020, a fost publicat Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19.

Astfel, Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, a adoptat Regulamentul în discuție, pentru a face față impactului epidemiei de COVID-19 și pentru a răspunde la consecințele socioeconomice ale acesteia, prin instituirea Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE).

Regulamentul stabilește condițiile și procedurile care permit Uniunii să furnizeze asistență financiară unui stat membru care este afectat sau grav amenințat de o perturbare economică gravă cauzată de epidemia de COVID-19 pentru finanțarea, în principal, a schemelor de șomaj tehnic sau a măsurilor similare menite să protejeze angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, reducând astfel incidența șomajului și pierderea veniturilor, precum și pentru finanțarea, în subsidiar, a anumitor măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă.

Partenerii noștri ne informează asupra aspectelor care au stat la baza adoptării Regulamentului, care, conform Art. 15, nu se aplică Regatului Unit, având în vedere că trimiterile la „statele membre” nu se interpretează ca incluzând Regatul Unit, în baza Art. 143 alin. (1) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

În plus, Regulamentul (UE) 2020/672 a intrat în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv la data de 20 mai 2020, fiind obligatoriu în toate elementele sale și aplicându-se direct în toate statele membre, având în vedere impactul epidemiei de COVID-19 și necesitatea unui răspuns urgent la consecințele acestei epidemii.

În conformitate cu dispozițiile Art. 122 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) Consiliului poate să decidă, la propunerea Comisiei și în spiritul solidarității între statele membre, să adopte măsurile corespunzătoare pentru a răspunde la situația socioeconomică provocată de epidemia de COVID-1. De asemenea, la același articol prin alin. următor, Art. 122 alin. (2) din TFUE, este stipulată posibilitatea ca în situația în care un stat membru se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave, datorită unor evenimente excepționale aflate în afara controlului său, Consiliului să-i acorde asistență financiară din partea Uniunii.

COVID-19, fiind o tulpină nouă de coronavirus, neidentificată anterior la oameni, a reușit să evolueze considerabil, devenind o amenințare serioasă pentru sănătatea oamenilor, astfel încât a fost rapid declarată pandemie de către OMS.

De câteva luni fiecare Stat a fost nevoit să adopte măsuri extraordinare pentru a limita răspândirea epidemiei de COVID-19 și impactul acesteia, însă probabilitatea transmiterii în continuare a virusului în Uniune este considerată ridicată. Măsurile însă nu s-au raportat niciodată doar la domeniul sănătății publice, ci s-a avut în vedere și impactul masiv și perturbator asupra sistemelor economice.

Regulamentul vine ca urmare a unei situații excepționale, care se află în afara controlului statelor membre și care a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă a acestora, a condus la o creștere neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice din statele membre cu schemele de șomaj tehnic pentru angajați și cu măsuri similare, în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, precum și a cheltuielilor cu unele măsuri legate de sănătate, îndeosebi la locul de muncă. Este necesar să se faciliteze eforturile statelor membre de a face față creșterii neprevăzute și semnificative a cheltuielilor publice până când epidemia de COVID-19 și impactul acesteia asupra forței de muncă vor fi sub control.

Art. 220 alin.(1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului prevede că asistența financiară acordată de Uniune statelor membre poate fi sub formă de împrumut. Astfel de împrumuturi ar trebui să fie acordate statelor membre în care epidemia de COVID-19 a dus la o creștere neprevăzută și semnificativă, începând cu 1 februarie 2020, a cheltuielilor publice efective și, eventual, a celor planificate ca urmare a măsurilor naționale. Această dată asigură un tratament egal pentru toate statele membre și permite acoperirea creșterilor efective și, eventual, planificate ale cheltuielilor acestora legate de efectele asupra piețelor forței de muncă din statele membre, indiferent de momentul în care a apărut epidemia de COVID-19 în fiecare stat membru.

De asemenea, măsurile naționale, considerate conforme cu principiile relevante referitoare la drepturile fundamentale, ar trebui să fie direct legate de crearea sau extinderea schemelor de șomaj tehnic și a măsurilor similare, inclusiv a măsurilor pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, sau de alte măsuri legate de sănătate. Schemele de șomaj tehnic sunt programe publice care permit, în anumite împrejurări, întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți economice să reducă temporar numărul de ore lucrate de angajații lor care primesc sprijin din veniturile publice pentru orele nelucrate. Desigur, există programe similare pentru înlocuirea veniturilor persoanelor care desfășoară o activitate independentă, iar Statul membru care solicită asistență financiară ar trebui să furnizeze dovezi privind creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective și, eventual, și a celor planificate pentru schemele de șomaj tehnic sau alte măsuri similare.

În cazul în care asistența financiară este acordată pentru măsuri legate de sănătate, statul membru care solicită asistență financiară ar trebui să furnizeze, de asemenea, dovezi privind cheltuielile efective sau planificate legate de măsurile relevante legate de sănătate.

În acest context, sunt necesare contribuții colective din partea statelor membre sub formă de garanții care să sprijine împrumuturile de la bugetul Uniunii, care să permită Uniunii să acorde împrumuturi într-un cuantum suficient statelor membre pentru sprijinirea politicilor privind piața forței de muncă, ținând seama de principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței și într-un mod care să respecte pe deplin competențele statelor membre.

Avocații de la Gherghina Law Firm subliniază caracterul complementar al instrumentului pus la dispoziție prin Regulament, deoarece acesta doar completează măsurile naționale luate de statele membre afectate, prin furnizarea de asistență financiară care să ajute respectivele state membre să facă față creșterii neprevăzute și semnificative a cheltuielilor publice efective și, eventual, a celor planificate menite să atenueze efectele directe pe plan economic, social și de sănătate ale evenimentului excepțional generat de epidemia de COVID‐19.

Condiții de utilizare a instrumentului

Un stat membru poate solicita asistență financiară din partea Uniunii în cazul în care cheltuielile publice efective și, eventual, cele planificate au crescut neprevăzut și semnificativ, începând cu 1 februarie 2020, din cauza măsurilor naționale legate direct de schemele de șomaj tehnic și a măsurilor similare menite să abordeze efectele economice și sociale ale evenimentului excepțional generat de epidemia de COVID-19.

Statele membre beneficiare utilizează asistența financiară în principal pentru a sprijini schemele naționale de șomaj tehnic sau măsurile similare și, după caz, pentru a sprijini măsurile relevante legate de sănătate. Valoarea maximă a asistenței financiare nu va depăși 100 000 000 000 EUR pentru toate statele membre.

Procedura de solicitare a asistenței financiare

Asistența financiară este pusă la dispoziție prin intermediul unei decizii de punere în aplicare a Consiliului adoptată pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

Înainte de a prezenta Consiliului o propunere, Comisia consultă statul membru în cauză fără întârzieri nejustificate pentru a verifica creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective și, eventual, a celor planificate legate direct de scheme de șomaj tehnic și de măsuri similare, precum și, după caz, de măsuri legate de sănătate din statul membru care solicită asistență financiară.

La adoptarea unei decizii, Consiliul ia în considerare nevoile existente și preconizate ale statului membru solicitant, precum și cererile de asistență financiară deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței.

La cererea statului membru beneficiar și în cazul în care circumstanțele permit o reducere a ratei dobânzii împrumutului, Comisia poate refinanța împrumutul inițial în totalitate sau parțial sau poate restructura condițiile financiare aferente.

În final, trebuie menționat faptul că instrumentul financiar devine disponibil numai după ce toate statele membre au contribuit cu o sumă care reprezintă cel puțin 25 % din valoarea maximă a împrumutului pentru toate statele. Contribuțiile sunt constituite prin contragarantarea riscului suportat de Uniune, sub forma unor garanții irevocabile, necondiționate și la cerere.

Perioada de disponibilitate a instrumentului în cursul căreia poate fi adoptată o decizie se încheie la 31 decembrie 2022. In cazul în care Comisia concluzionează că perturbările economice grave cauzate de epidemia de COVID-19 continuă să existe, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide prelungirea perioadei de disponibilitate a instrumentului, de fiecare dată pentru o durată suplimentară de șase luni.

sursa foto: NewMoney

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)