ICCJ Dezlegarea unor chestiuni de drept: Înscrierea sancţiunii avertismentului în cazierul fiscal

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din data de 30 aprilie 2015 a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sălaj – Secţia civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale sub aspectul .

Tribunalul Sălaj – Secţia civilă a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Dacă, în raport cu dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 7 din OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 75/2001, aprobate prin HG nr. 31/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7, art. 8 și art. 38 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea avertismentului se înscrie sau nu în cazierul fiscal.”

Dispoziţiile legale supuse interpretării Înaltei Curți sunt următoarele:

– art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 7 din OG nr. 75/2001:
”Art. 2 alin. (1) În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili.”

”Art. 4 alin. (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind sancţiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi date din documentele prevăzute la art. 2 alin. (2).”

”Art. 7 alin. (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:
a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;
c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;
d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. e), şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;
e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;
f) au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată;
g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevăzut la art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din ordonanţa mai sus menţionată. Aceste prevederi sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali;
h) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situaţia radierii unei persoane juridice declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentantului legal se scoate din evidenţa acestuia la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.
(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.”;

– art. 1 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003:
” Art. 1 alin. (1) Faptele sancţionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiară, inclusiv cele care privesc stabilirea şi gestionarea impozitelor şi taxelor, care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”;

– art. 7, art. 8 și art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001:
„Art. 7. (1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.

Art. 8. (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 250.000 lei, iar limita maximă nu poate depăşi:
a) 100.000 lei RON, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
b) 50.000 lei RON, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c) 5.000 lei RON, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d) 2.500 lei RON, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Art. 38. (1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.
(2) În celelalte cazuri, avertismentul se socoteşte executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, cu rezoluţia corespunzătoare.
(3) Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare scrisă.”

Înalta Curte reține că din dispozițiile legale mai sus menționate rezultă că toate persoanele fizice sau juridice, precum şi asociaţii, acţionarii şi reprezentanţii legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară denumite, în mod generic, contribuabili se evidenţiază în cazierul fiscal, fiind menţionate faptele săvârşite şi sancţiunile aplicate.
Or, avertismentul este una dintre sancţiunile contravenţionale principale, prevăzută de art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

Înalta Curte mai reține că, în condiţiile în care dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 sunt lipsite de orice echivoc în sensul că sancţiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal, în aplicarea principiului de drept interpretatio cessant in claris, nu poate fi acceptată o interpretare în sensul că această sancţiune nu se înscrie în cazierul fiscal, în considerarea eventualelor consecinţe nefavorabile pe care evidenţierea în cazierul fiscal le poate avea în privinţa contribuabilului din punct de vedere juridic ori economic. Cu alte cuvinte, a accepta o interpretare contrară echivalează cu alterarea scopului avut în vedere de legiuitor, în sensul celor expuse anterior, şi golirea de conţinut a dispoziţiilor legale, prin inversarea raportului de preeminenţă a interesului public (reprezentat de prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale) faţă de interesul privat al contribuabilului (efectele negative pe care le produce în privinţa contribuabilului înscrierea în cazierul fiscal a sancţiunii avertismentului).

Prin urmare, Înalta Curte admite sesizarea formulată de Tribunalul Sălaj – Secţia civilă şi, în consecinţă, stabileşte că:
– în interpretarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7, 8 și 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)