Firmele din domeniul hospitalității primesc pana la 800.000 euro de la Guvern!

Avocații Casei de Avocatura Gherghina ne explică prevederile Ordonantei de urgenta 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale
Schema de ajutor se adresează întreprinderilor din industria ospitalităţii, structuri de cazare, structuri de alimentaţie, agenţii de turism, afectate de efectele pandemiei în perioada martie-iunie 2020.
Schema de ajutor de stat stimulează supravieţuirea şi relansarea acestui sector prin:
– a) salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector şi salvarea locurilor de muncă generate de aceştia. Intrarea acestora în faliment ar genera un efect de domino economic ce ar avea grave implicaţii economice la nivel naţional;
– b) stimularea întreprinderilor din acest sector să menţină activitatea pentru o perioadă de minimum 6 luni.
Ajutorul de stat

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parţiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agenţiilor de turism, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.
Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.
Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de stat.
Beneficiarii prezentei scheme sunt agenţii de turism licenţiate care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.
Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii pentru a fi eligibile:

a)nu au mai primit un alt ajutor conform secţiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depăşeşte 800.000 euro;
b)nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentaţie şi 5.460 agenţii de turism.Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile de la semnarea contractului de finanţare, cu respectarea art. 1 alin. (2).
În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plăţii către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoţite de documentaţia completă şi conform datelor încărcate în aplicaţia informatică utilizată pentru înregistrarea şi administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme.
Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.
ETAPE: 
Înregistrarea pentru obţinerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:
a)înregistrarea prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program şi completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant;
b)depunerea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, ajutoarele de minimis, precum şi la ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii;
c)depunerea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la faptul că firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepţia microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 şi care au obligaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5);
d)depunerea situaţiilor financiare anuale;
e)depunerea on-line a balanţelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilităţii plăţilor;
f)depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale;
g)depunerea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la faptul că nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Verificarea îndeplinirii condiţiei se realizează de către furnizorul ajutorului de stat;
h)depunerea declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4.885 final din data de 14.07.2020 
Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secţiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/CE 91 I/01), cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 800.000 euro.
În termen de 30 de zile de la data publicării ordonanţei de urgenţă (31 12.2020), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului va emite, prin ordin, Ghidul de implementare a prezentei scheme, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Analizând datele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constată următoarele:
– a) în privinţa structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%. Cei mai afectaţi au fost marii contribuabili, – 64,8%, urmaţi de contribuabilii mijlocii, – 48,4% şi de cei mici, – 36,8%;
– b) în privinţa structurilor de alimentaţie, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%. Cei mai afectaţi au fost contribuabilii mijlocii, – 40,5%, urmaţi de contribuabilii mici, – 32,2% şi de cei mari, – 27,8%;
– c) în privinţa agenţiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%. Cei mai afectaţi au fost contribuabilii mari, – 71,4%, urmaţi de cei mijlocii, 62,8% şi de cei mici, 51,6%.
Totodată, operatori economici din turism angajează un număr mare din forţa de muncă activă a României prin contractele individuale de muncă încheiate – 4,2% din numărul de salariaţi, decembrie 2019, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, astfel încât nevoia de sprijin al acestora prin ajutoare de stat este o cerinţă reală cu un impact mare asupra echilibrelor macroeconomice ale României.
Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)