Clădirile vechi vor cădea de plictiseală în așteptarea expertizelor? 10 întrebari fara raspuns…

Luni, 22.11.2015, va intra în vigoare Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,  publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 19/11/2015 care va închide practic multe afaceri din România, pe motivul ca se desfasoara în locatii cu un risc seismic ridicat.

(61) Se interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a. (spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă – spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare) şi altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.”

Înainte de a spicui din această lege ar trebui sa avem un raspuns la mai multe întrebări:
1. Există oare în țara noastră atâția experti specializati care sa realizeze expertizele si proiectele într-un timp rezonabil sau vor fi programati proprietarii la expertiza peste câțiva ani?
2. Sunt pregatite institutiile statului sa desfasoare aceasta operațiune intr-un flux normal și un timp rezonabil sau vor fi necesare atatea avize și autorizații de la atâtea instituții, incat ar trebui 2 vieți ca sa le poti obtine, creând astfel premisele unor viitoare filiere de “solutionare mai rapidă” a acestor situatii?
3. Ne vom confrunta cu o criză fara precedent a pieței de real-estate, atât în ceea ce priveste închirierile locatiilor centrale pentru afaceri, cât si in ceea ce priveste deprecierea colosala a valorii imobilelor construite înainte de anul 1978 situate în zonele centrale ale localitatilor din Romania?
4.Cine îi va despagubi oare pe proprietarii de spații care cad sub incidenta acestei legi, pentru prejudiciile suferite prin imposibilitatea de a valorifica aceste locatii pentru o perioada lungă de timp?
5. Cine ii va despagubi pe proprietarii afacerilor care se desfasoara in prezent in aceste imobile pentru investitiile pe care le-au realizat si care nu au fost incă amortizate?
6. Cu cât va fi prejudiciat bugetul de stat pentru impozitele pe chirii ( consistente de regulă) care nu vor mai exista incepand de luni si pentru taxele si impozitele aferente activitatilor desfasurate si personalului angajat?
7. Câte firme vor da faliment in urma acestei legi si câti angajati vor ramane fara serviciu?
8. Căt va avea de suferit populatia atat din punct de vedere cultural si artistic cât si in ceea ce priveste activitatile cu rol recreativ atat de necesare unei vieti de calitate?
9. Care va fi impactul asupra sanatatii si educatiei românilor fiind de notorietate faptul ca multe spitale, policlinici, scoli, gradinite, universitati functioneaza in astfel de cladiri ?
10. Pe cine vor mai controla ANAF, ANPC, DSV, DSP, ISU etc avand în vedere ca acești operatori economici erau în topul preferințelor acestor instituții?
Sper ca aceste intrebări sa fi fost puse de legiuitor anterior publicarii acestei legi, din care vom reda câteva prevederi :
În baza OG 20/1994 proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii au obligaţia să acţioneze pentru:
    a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor din proprietate sau din administrare;
   b) expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a construcţiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie;
    c) transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a încadrării construcţiei în clasă de risc seismic către autorităţile administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării, în condiţiile legii, a monitorizării acţiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv înscrierii în partea I a cărţii funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată construcţia existentă;
    d) aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor  în funcţie de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică.

Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, cu modificările şi completările ulterioare prevedea obligativitatea primariilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, să acţioneze, în aria lor de competenţă, pentru:

a) identificarea şi inventarierea construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), respectiv a spaţiilor publice cu altă destinaţie, situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978;

b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare construcţii/părţi din construcţiile prevăzute la art. 2 alin. (4), cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii construcţii;

Proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie, situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligaţia să acţioneze proporţional, în solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii construcţii, în termen de 2 ani de la data primirii notificării 

Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare construcţii, precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de construcţii de interes şi utilitate publică vor proceda, în realizarea obligaţiilor care le revin conform legii civile şi calităţii în construcţii, la:

   a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I de risc seismic a construcţiei expertizate;
   b) execuţia lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea şi recepţia execuţiei lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi, în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare.

Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile incluse în programele anuale se vor asigura astfel:

a) din transferuri de la bugetul de stat şi/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru locuinţele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (2) b);

b) din bugetele locale, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinaţie pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective;

d) din fondurile proprii ale operatorilor economici, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;

e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice şi/sau juridice, după caz, ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligaţiei prevăzute la art. 2 (4) privind expertizarea tehnică cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea lucrărilor de intervenţie, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a construcţiei expertizate cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;;

c) neînceperea execuţiei lucrărilor de intervenţie în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidar cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei;;

d) nerespectarea obligaţiei de a depune documentaţia pe baza căreia primăria poate să stabilească obligaţia de plată, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de către autorităţile administraţiei publice locale cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

e) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea construcţiilor prevăzute la art. 2 (4) şi notificarea în scris a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de intervenţie cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) a) şi b) privind contractarea proiectării/execuţiei lucrărilor de intervenţie în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a construcţiei, respectiv de la data finalizării proiectului de consolidare cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei.

h)nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (61) de către proprietarii construcţiilor/spaţiilor din aceste construcţii, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, respectiv de către persoanele fizice sau juridice care au în administrare construcţii/spaţii din aceste construcţii se sanctioneaza cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei, împreună cu măsura interzicerii emiterii autorizaţiilor de funcţionare pentru spaţiul în cauză de către autoritatea administraţiei publice locale competente

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucureşti, în cazul proprietarilor sau administratorilor, şi de către prefect, în cazul primarului general al municipiului Bucureşti, respectiv al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)