Administratorii Companiilor RISCĂ AMENDA până la 10.000 lei dacă acționarii nu dezvăluie BENEFICIARUL REAL!

Noțiunea juridică de beneficiar real precum și solicitarea dezvăluirii identității acestuia nu reprezintă o noutate absolută în peisajul juridic autohton, deoarece legislația a prevăzut în mod continuu în sarcina anumitor subiecte de drept, obligația de a adopta în desfășurarea activității lor măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prin aplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei.

Totuși, prin apariția Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, obligația de cunoaștere a clientelei a trecut la un nivel superior, fiind instituită în sarcina administratorilor societăților obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Cine este beneficiarul real?

Conform art.4 din Legea nr.129/2019, beneficiarul real este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

Legea oferă și câteva repere pentru a identifica cine deține sau controlează o societate, iar în cazul societăților reglementate de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, beneficiarul real este cel care deţine ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%.

Pentru situația în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică pe baza criteriului de mai sus cu privire la participatia deținuta, ori în cazul în care nu este sigur că persoana identificată este beneficiarul real, se va considera că persoana sau persoanele fizice care asigură conducerea persoanei juridice reprezintă beneficiarul/beneficiarii reali ai acesteia.

Cine, Cum și Când are obligația să declare beneficiarul real?

Pentru societățile comerciale Oficiul Național al Registrului Comerțului a organizat un Registru Central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat.

Art. 56 din Legea nr. 129/2019  prevede că persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

În situația în care obligația de a furniza informațiile cu privire la beneficiarul real nu este respectată nici după aplicarea amenzii respective, societatea va putea fi dizolvată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cauza de dizolvare poate fi înlaturată înainte de a se pune concluzii pe fondul cauzei, în măsura în care situația care a dus la inițierea cererii de dizolvare este remediată.

Asociaţiile şi fundaţiile au și ele obligaţia completării documentelor conform cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 prin intermediul membrilor Consiliului Director. La expirarea termenului, asociaţiile şi fundaţiile care nu s-au conformat obligaţiei se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate.

Care este termenul limită?

Având în vedere că Art. 62 din Legea nr. 129/2019 prevede că în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a  legii, termenul  limită de depunere pentru este 21 iulie 2020.  

Ce se întâmplă dacă acționarii refuză să declare beneficiarul real sau induc în eroare administratorul ?

După apariția legii s-a născut la nivelul societații o controversă juridică, deoarece din dispozitiile legale reiese clar faptul că sancțiunea amenzii va fi aplicată reprezentantului legal al persoanelor juridice, în sarcina lui fiind stabilită obligația respectării acestei obligații.

În practică însă, pot apărea cazuri în care acționarii/asociații unei societăți, persoane juridice străine eventual, refuză să coopereze cu administratorul, în sensul că nu sunt de acord să ii dezvăluie acestuia identitatea beneficiarului real pentru a putea depune declarația sau îi furnizează acestuia informații eronate. Apreciem util ca legea să furnizeze administratorului mijloacele juridice prin care acționarii să poată fi obligați să furnizeze aceste informații.

 

 

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)

%d bloggers like this: